Krediidikonto. Kuni 5000 € kontole loetud minutite jooksul

Smsraha.ee laenude üldtingimused ja muu info

 • Lepingu tingimused
 • Krediidikonto lepingu tingimused
 • Hinnakiri
 • Lepingueelne täiendav teave (tarbimislaenud ja krediidikonto)
 • Kliendi isikuandmete töötlemise eest on vastutav Placet Group OÜ

  1. Kliendi nõusolek: Laenutaotleja ja Laenusaaja annavad Laenutaotluse esitamisega Laenuandjale nõusoleku töödelda nende isikuandmeid ning edastada neid kolmandatele isikutele Üldtingimustes ning seadustes ettenähtud juhtudel ja korras. Lepinguga seotud informatsioon on üldjuhul konfidentsiaalne.

  2. Andmete töötlemise eesmärgid on:

  2.1. Andmetöötlus finantsteenuse (lepingu sõlmimise otsustamine, sõlmitud lepingu haldamine ja täitmine, Laenuandja teenuste pakkumine, Laenutaotleja või Laenusaaja maksevõime hindamine, riski analüüs jms) teostamiseks.

  2.2. Andmetöötlus avalike ülesannete (rahapesu, terrorismivastane võitlus, andmete edastamise õiguskaitseorganitele jms) täitmiseks.

  2.3. Andmetöötlus oma rikutud õiguste kaitseks.

  3. Töödeldavate isikuandmete koosseis:

  3.1. Isiklikud andmed (nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed jne).

  3.2. Kontaktandmed (telefoninumber, aadress, e-posti aadress jne).

  3.3. Andmed töö või õpingute kohta (haridusasutus, õppeasutus, tööandja, amet jne).

  3.4. Finantsandmed (sissetulek, vara, kohustused, pereliikmed jne).

  3.5. Andmed isiku usaldusväärsuse kohta (varasem maksekäitumine, andmed maksehäirete kohta, Laenuandjale või kolmandale isikule tekitatud kahju kohta jne).

  3.6. Andmed vara päritolu kohta (andmed isiku tehingupartnerite ja äritegevuse kohta jne).

  3.7. Seadusest tuleneva kohustuse täitmisel saadud andmed (uurimisasutuste, notarite, maksuhalduri, kohtu, Rahapesu Andmebüroo järelepärimistest, kohtutäiturite nõuetest tulenevad andmed jne).

  3.8. Andmed tehingute ja nendega seotud lepingute kohta (sõlmitud, lõppenud lepingud, esitatud taotlused, avaldused, lepingu rikkumised jne).

  4. Laenuandja edastab Laenutaotleja ja Laenusaaja isikuandmeid:

  4.1. Laenulepingu või muu lepingu sõlmimise, muutmise ja täitmisega seotud isikutele (nt tõlke-, side-, trüki-, posti- ja otsekorraldusteenuse osutajad, krediidiasutused jne).

  4.2. Andmekogudesse ja andmevahetussüsteemi, sh Creditinfo Eesti AS või mis tahes muu isiku poolt peetavasse maksehäireregistrisse ja andmevahetussüsteemi, millesse Laenuandja edastab andmeid seaduse või lepingu alusel. Laenuandjal on andmete maksehäireregistrisse edastamise õigus, kui Laenusaajal on Laenuandja ees nõuetekohaselt täitmata rahaline kohustus. Laenuandjal on andmete andmevahetussüsteemi edastamise vajadus Laenusaaja krediidivõimelisuse hindamise ja vastutustundliku laenamise põhimõtte rakendamise eesmärgil.

  4.3. Nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale.

  4.4. Muudele kolmandatele isikutele seoses Laenuandja vajadusega kaitsta oma seaduslikke õigusi (nt võlgade sissenõudmise teenuse osutajale).

  4.5. Kolmandatele isikutele seoses Laenuandja poolt seadusest tuleneva kohustuse täitmisega (nt uurimisasutustele, notaritele, maksuhaldurile, Rahapesu Andmebüroole jne).

  5. Laenutaotlejal/Laenusaajal on õigus:

  5.1. Saada Laenuandjalt igal ajal infot isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta ning nõuda ebaõigete andmete parandamist.

  5.2. Nõuda Laenuandjalt isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui seadusest ei tulene teisiti.

  6. OÜ-l Placet Group on õigus:

  6.1. Avaldada kliendiinfot Üldtingimustes, käesolevas dokumendis ja õigusaktides sätestatud korras ja juhtudel.

  6.2. Töödelda kõiki kliendi kohta avalikus kasutuses olevaid andmeid ja kolmandatelt isikutelt saadud infot.

 • Alates 09.03.2016 omab Krediidiandjana tegutsemiseks nõutavat tegevusluba.

  Kaebuste esitamise kord

  Üldosa

  Käesoleva kliendi kaebuste menetlemise korra (edaspidi Kord) eesmärgiks on informeerida kliente sellest, millises vormis ja milliseid suhtluskanaleid kasutades tuleb kaebus esitada Krediidiandja (Placet Group OÜ) tegevuse või tegevusetuse peale. Milliseid andmeid tuleb kaebusesse lisada, milline on kaebuse vastamise tähtaeg ning millises vormis ja millise suhtluskanali kaudu vastus antakse.

  Ühtlasi on Korras teave järelevalve asutuste, kohtueelse menetleja ja kohtu kohta, kuhu klient võib esitada kaebuse Krediidiandja tegevuse peale.

  Täpsustavate küsimuste korral käesoleva Korra ning kaebuse vormistamise/esitamise kohta, palume pöörduda Krediidiandja klienditoe poole tel. 6630110, e-post info@smsraha.ee, või esindusse aadressil: Fr. R. Kreutzwaldi 4, Tallinn 10120.

  1. Kaebuse esitamine

  1.1. Kliendil on õigus esitada kaebus tema poolt valitud vormis (nt suuline, kirjalik sh elektrooniline või taasesitamist võimaldav) ja suhtluskanali kaudu. Krediidiandja kontaktandmed on järgmised:
  Telefon: 6630110
  E-post: info@smsraha.ee
  Posti aadress: Fr. R. Kreutzwaldi 4, Tallinn 10120

  1.2. Kaebuses tuleb viidata asjaoludele ja dokumendile, mille alusel kaebus esitatakse.

  1.3. Kui suuliselt esitatud kaebus vajab täiendavat asjaolude kontrolli, on Krediidiandjal õigus paluda kliendil kaebus esitada kirjalikult. Kui klient viitab kaebuses dokumendile, mis ei ole krediidiandjale vabalt kättesaadav, tuleb kliendil see dokument kaebusele lisada.

  2. Kaebuse esitamisel on vajalik välja tuua:

  2.1. Kaebuse esitaja isiku- ja kontaktandmed: ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumisel sünniaja ja -koha, juriidilise isiku registrikood, elukoha/asukoha aadressi, telefoninumbri ning e-posti aadressi;

  2.2. Kaebuse esitamise kuupäeva;

  2.3. Kaebuse aluseks olevad faktilised asjaolud, sh viide lepingule, mille alusel kaebus esitatakse;

  2.4. Kaebuse põhjendused;

  2.5. Krediidiandjale esitatav nõue või taotlus ning põhjendused;

  3. Kaebuse menetlemine

  3.1. Kaebuse menetlusse võtmisest keeldumisest ning selle põhjustest või kirjalikult või kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebuse menetlusse võtmisest ning selle menetlemise tähtaegadest teavitatakse klienti kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  3.2. Kaebuses toodud asjaolud selgitab Krediidiandja välja põhjalikkusega, mis võimaldab jõuda tõstatatud probleemi olemuseni ja selle lahendamiseni.

  3.3. Kui kliendi kaebus ei vasta käesolevas Korras toodud nõuetele või kui kaebuse õigeks lahendamiseks on vaja tutvuda täiendavate andmete või dokumentidega, on Krediidiandjal õigus nõuda puuduolevate või täiendavate andmete või dokumentide esitamist.

  4. Kaebusele vastamine

  4.1. Kliendi suulise kaebusega seonduva selgitab välja ja lahendab selle vastu võtnud Krediidiandja töötaja võimalusel koheselt.

  4.2. Pikemat menetlemist vajava kaebuse puhul vastab Krediidiandja kliendile samas suhtluskanalis, mille kaudu kaebus esitati, va juhul kui klient on avaldanud soovi saada vastus muu suhtluskanali kaudu.

  4.3. Krediidiandja lahendab kaebused esimesel võimalusel, kuid tarbija korral mitte kauem kui 15 kalendripäeva jooksul ja juriidilise isiku puhul mitte kauem kui 30 päeva jooksul arvates kaebuse saabumisest Krediidiandjale.

  4.4. Kui kaebus jääb osaliselt või täielikult rahuldamata, esitab Krediidiandja oma kirjalikus vastuses selle põhjendused.

  4.5. Kui kaebuses esitatud väited on põhjendatud, taastab Krediidiandja viivitamatult kliendi rikutud õigused või pakub kliendile muu lahenduse.

  5. Järelevalveasutused, kohus

  5.1. Kui kaebuse menetlemise lõpptulemusena jääb Krediidiandja kliendiga eriarvamusele või kliendiga ei jõuta kompromissini, on kliendil õigus pöörduda täiendava sõltumatu hinnangu saamiseks või vaidluse lahendamiseks alltoodud järelevalveasutuste, kohtueelsete institutsioonide poole. Samuti on kliendil õigus esitada nõue kohtusse.

  5.1.1. Finantsinspektsioon: aadress Sakala 4, Tallinn 15030, telefon 668 0500, fax 6680 501, e-post info@fi.ee. Koduleht: www.fi.ee. Kaebuste esitamine www.fi.ee/index.php?id=11905.

  5.1.2. Tarbijakaitseamet: aadress Pronksi 12, Tallinn 10117, telefon 6020 1700, faks 620 1701, e-post info@tarbijakaitseamet.ee (kui kaebuse esitaja on tarbija, võib ta oma rikutud õiguste või kahjustatud huvide kaitseks esitada kaebuse mainitud institutsioonide asemel Tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu; www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon). Koduleht: www.tarbijakaitseamet.ee.

  5.1.3. Andmekaitse inspektsioon: aadress Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, telefon 6274135, fax 6274137, e-post info@aki.ee. Koduleht: www.aki.ee.

  5.1.4. Kohus: lisainfo: www.kohus.ee.